การดำเนินชีวิต...ตามหลักของ พระพุทธเจ้า
สติมาปัญญาเกิด

ไม่รู้เป็นทุกข์

อยากรู้ไม่ได้รู้ก็เป็นทุกข์

รู้แล้วก็เป็นทุกข์

ที่สุดของสัจธรรม คือ อนัตตา

จงหาความรู้เท่าที่ควรรู้ไม่มีความคิดเห็น: